ЯКІСТЬ ОСВІТИ

 

Політика БНАУ в сфері якості базується на засадах міжнародних стандартів якості
і спрямована на забезпечення освітньо-професійних потреб замовників.

Стратегія розвитку локальної системи управління якістю:

  • Якість освіти – ключовий пріоритет подальшого розвитку закладу.
  • Системний менеджмент у сфері якості освіти з інституціональною, організаційною та кадровою складовими за методологією TQM (Total Quality Managment).
  • Аналіз ефективності функціонування організаційної структури, відповідальної за гарантування якості в закладі та на рівні факультетів.
  • Формування культури якості в академічному  середовищі та системі управління навчальним закладом.
  • Активна взаємодія студентів, викладачів, дослідників, керівництва та інших стейкголдерів з метою забезпечення публічності й прозорості процесів забезпечення якості.
  • Вивчення кращих світових, національних, регіональних практик і зразків об'єктивного оцінювання якісних показників діяльності.
  • Пропагувати й розвивати сучасні методики і стратегії навчального партнерства студентів, викладачів і дослідників, інших зацікавлених сторін.
  • Розширити практики і вдосконалити механізми забезпечення академічної доброчесності, утвердження відповідних цінностей, норм і традицій.

 

Процесна модель управління якістю освіти в Білоцерківському НАУ

Цикл забезпечення якості вищої освіти в БНАУ

 

Нормативно-правова база

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG-2015)

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Політика Білоцерківського національного аграрного університету у сфері якості

Етичний кодекс університетської спільноти

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості та здійснення коригувальних і запобіжних дій у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності Білоцерківського національного аграрного університету

Положення про групи зі змісту та якості освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському національному аграрному університеті