МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

В університеті здійснюється систематичний моніторинг якості освіти й формує на цій основі рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу та молодіжної політики. Фахівці Відділу забезпечення якості освіти розробляють анкети для проведення планових циклічних опитувань всіх стейкхолдерів освітнього процесу, аналізують їх результати і забезпечують доступність для всіх учасників.

Метою опитування є визначення думки репрезентативної сукупності  (групи) респондентів  щодо якості освітньої діяльності в Університеті та на факультеті.

Завданнями опитування є:

  • отримання сукупної інформації щодо якості змісту й форм навчання за освітніми програмами, що реалізуються, а також стосовно інших процесів, що впливають на якість освітньої діяльності (умов навчання та ресурсів, зовнішніх факторів мотивації навчання, соціально-психологічних чинників освітнього процесу тощо);
  • визначення  ставлення здобувачів вищої освіти до діяльності науково-педагогічних працівників, у тому числі – застосування інноваційних освітніх технологій і засобів навчання в їх роботі;
  • аналіз якісних показників взаємодії навчання з науковими дослідженнями, учасниками якого є різні суб’єкти освітньої діяльності;
  • використання анкетування як одного з елементів моніторингу системи контролю якості освітнього процесу;
  • підготовка аналітичних матеріалів з метою виявлення проблемних питань освітнього процесу в Університеті та надання інформації для формування рекомендацій щодо його удосконалення.
  • Рівні опитувань: «внутрішній аудит» освітньої діяльності (здобувач вищої освіти – викладач – кафедра – факультет); «зовнішній» моніторинг якості освіти  (експертне опитування) на рівні факультету, Університету (визначена група респондентів – відділ забезпечення якості освіти – відділ навчально-методичної та виховної роботи – відділ акредитації та ліцензування/ приймальна комісія – ректорат).
  • Групи респондентів –  це здобувачі вищої освіти, викладачі, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів Університету, випускники та роботодавці. Графік складається й коригується на навчальний рік (семестр).

    Для розвитку освіти у БНАУ: думки і пропозиції стейкхолдерів
 


МАТРИЦЯ ОПИТУВАНЬ


Анкети і форми для опитувань

Результати моніторингу якості освіти

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників