НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

Політика Білоцерківського національного аграрного університету у сфері якості


Концепція розвитку викладання, вивчення та використання англійської мови в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в Білоцерківському національному аграрному університеті


Порядок алгоритму дій у Білоцерківському національному аграрному університеті в разі виявлення у здобувача освіти, викладача та/або працівника ознак гострого респіраторного захворювання


Тимчасові рекомендації щодо протиепідемілогічних заходів та організації освітнього процесу в Білоцерківському національному аграрному університеті в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)


Тимчасові рекомендації щодо протиепідемілогічних заходів в гуртожитках Білоцерківського національного аграрного університету в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)


Тимчасовий порядок проведення атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти з використання дистанційних технологій у регіональному університетському центрі Білоцерківському національному аграрному університеті у 2019-2020 н.р. в умовах карантину


Положення про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у регіональному університетському центрі Білоцерківського національного аграрного університету


Положення  про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості та здійснення коригувальних і запобіжних дій у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності Білоцерківського національного аграрного університету


Положення  про групи зі змісту та якості  освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про освітні програми в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Білоцерківського національного аграрного університету


Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Білоцерківського національного аграрного університету


Етичний кодекс університетської спільноти


Положення про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про індивідуальний графік відвідування занять здобувачами вищої освіти денної форми навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про організацію і контроль позааудиторної самостійної роботи здобувачів вищої освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання здобувачів вищої освіти Білоцерківського національного аграрного університету


Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про вибіркові навчальні дисципліни у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про порядок визнання в Білоцерківському національному аграрному університеті результатів навчання, отриманих у неформальній освіті


Порядок супроводу навчання студентів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Білоцерківському НАУ


Положення «Про порядок організації набору та навчання (стажування) іноземних громадян у Білоцерківському національному аграрному університеті», затверджене рішенням вченої ради університету від 22 березня 2016 р., протокол № 2, та введеного в дію наказом ректора від 22 березня 2016 р. № 45/О.


Положення про систему управління навчанням Moodle в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про планування, проведення та оцінювання відкритих занять викладачів у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про моніторинг якості освітнього процесу у Білоцерківському національному аграрному університеті 


Положення про диплом з відзнакою у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про студентське самоврядування Білоцерківського національного аграрного університету


Положення про порядок перезарахування освітніх компонентів освітніх програм, визначення академічної різниці та її ліквідації в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про організацію освітнього процесу в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про наставника академічної групи у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про факультет Білоцерківського національного аграрного університету


Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Білоцерківського національного аграрного університету


Положення про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про організацію стажування і практичної підготовки здобувачів вищої освіти Білоцерківського національного аграрного університету


Положення про організацію освітнього процесу іноземців у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про діяльність щодо сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про ради роботодавців у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про організацію і проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у Білоцерківському національному аграрному університеті


Правила призначення і виплати академічних та соціальних стипендій у Білоцерківському національному аграрному університеті