НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

Політика Білоцерківського національного аграрного університету у сфері якості


Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в Білоцерківському національному аграрному університеті


Порядок алгоритму дій у Білоцерківському національному аграрному університеті в разі виявлення у здобувача освіти, викладача та/або працівника ознак гострого респіраторного захворювання


Тимчасові рекомендації щодо протиепідемілогічних заходів та організації освітнього процесу в Біолоцерківському національному аграрному університеті в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)


Тимчасові рекомендації щодо протиепідемілогічних заходів в гуртожитках Білоцерківського національного аграрного університету в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)


Тимчасовий порядок проведення атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти з використання дистанційних технологій у регіональному університетському центрі Білоцерківському національному аграрному університеті у 2019-2020 н.р. в умовах карантину


Положення про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у регіональному університетському центрі Білоцерківського національного аграрного університету


Положення  про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості та здійснення коригувальних і запобіжних дій у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності Білоцерківського національного аграрного університету


Положення  про групи зі змісту та якості  освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про освітні програми в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення  про планування та  облік роботи науково-педагогічних працівників в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Білоцерківського національного аграрного університету (вводиться в дію з 01.08.2021 р.)


Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Білоцерківського національного аграрного університету


Етичний кодекс університетської спільноти


Положення про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про індивідуальний графік відвідування занять здобувачами вищої освіти денної форми навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про організацію і контроль позааудиторної самостійної роботи здобувачів вищої освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання здобувачів вищої освіти Білоцерківського національного аграрного університету


Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про кафедру у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про вибіркові навчальні дисципліни у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про порядок визнання в Білоцерківському національному аграрному університеті результатів навчання, отриманих у неформальній освіті


Порядок супроводу навчання студентів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Білоцерківському НАУ


Положення «Про порядок організації набору та навчання (стажування) іноземних громадян у Білоцерківському національному аграрному університеті», затверджене рішенням вченої ради університету від 22 березня 2016 р., протокол № 2, та введеного в дію наказом ректора від 22 березня 2016 р. № 45/О.


Положення про систему управління навчанням Moodle в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про планування, проведення та оцінювання відкритих занять викладачів у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про моніторинг якості освітнього процесу у Білоцерківському національному аграрному університеті 


Положення про диплом з відзнакою у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про студентське самоврядування Білоцерківського національного аграрного університету


Положення про порядок перезарахування освітніх компонентів освітніх програм, визначення академічної різниці та її ліквідації в Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському національному аграрному університеті


Положення про організацію освітнього процесу в Білоцерківському національному аграрному університеті (вводиться в дію з 01.08.2021 р.)


Положення про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про наставника академічної групи
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про курсову роботу
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію навчально-методичної роботи
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про стипендіальне забезпечення студентів
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про навчальну лабораторію кафедри
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію навчання, стажування та виробничої практики студентів
Білоцерківського національного аграрного університету за кордоном